این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Department of Soil Science,
Isfahan Univ. of Technology.
Isfahan 84156-93111,  Iran

Tel. +98 31 33913477
Fax +98 31 33913471

soilcong15@of.iut.ac.ir
http://soilcong15.iut.ac.ir

 Traveling and Visa Issues
The 15th Iranian Soil Science Congress,welcomes soil scientists and researcher from all over the globe. It surely creats a stage for exchanging the latest research results and sharing the advanced research methods in soil and environmental issues. For more information regarding the traveling preparations and visa processes,please visit the folloing link. http://iscoweb.iut.ac.ir/en/content/visiting-iut
2017-04-23 more


The Iranian Soil Science Society every other years in collaboration with instuitutes (universities and soil research offices) held a National Soil Science Congress. The Congress is a forume which hosts researchers from all sects,to discuss soil related challenges and problems in the form of oral and poster seminars,lectures,workshops,scientific and excursions. In this respect,in addition to the experienced professionals,the graduate students are also introduced to the challenges and guidelines. The law makers and executives will also attend the Congress to take advantages of scientific discussions and recommendations. 

Sincerely yours,

Dr. Mohammad Ali Hajabbasi
Congress chairman

Monday 06 July 2020

Days to the Conference ...

0-1
Proceedings indexed by
Sponsorship