این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Department of Soil Science,
Isfahan Univ. of Technology.
Isfahan 84156-93111,  Iran

Tel. +98 31 33913477
Fax +98 31 33913471

soilcong15@of.iut.ac.ir
http://soilcong15.iut.ac.ir

Notification > News >
.: News

Traveling and Visa Issues
The 15th Iranian Soil Science Congress,welcomes soil scientists and researcher from all over the globe. It surely creats a stage for exchanging the latest research results and sharing the advanced research methods in soil and environmental issues.
For more information regarding the traveling preparations and visa processes,please visit the folloing link.

http://iscoweb.iut.ac.ir/en/content/visiting-iut

The 15th Iranian Soil Science Congress,welcomes soil scientists and researcher from all over the globe. It surely creats a stage for exchanging the latest research results and sharing the advanced research methods in soil and environmental issues.  
For more information regarding the traveling preparations and visa processes,please visit the folloing link.


back2017-04-23Voting is0 time