این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Department of Soil Science,
Isfahan Univ. of Technology.
Isfahan 84156-93111,  Iran

Tel. +98 31 33913477
Fax +98 31 33913471

soilcong15@of.iut.ac.ir
http://soilcong15.iut.ac.ir

Home > Contact Us
.: Contact Us


Address : 15th Iranian Soil Science Congress.
Department of Soil Science,College of Agriculture
Isfahan University of Technology,Isfahan 84156-83111,IRAN 

Telephone
: +98 - 31- 33913477
Fax:             +98 - 31- 33913471

soilcong15@of.iut.ac.ir
http://soilcong15.iut.ac.ir