این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Department of Soil Science,
Isfahan Univ. of Technology.
Isfahan 84156-93111,  Iran

Tel. +98 31 33913477
Fax +98 31 33913471

soilcong15@of.iut.ac.ir
http://soilcong15.iut.ac.ir

Home > Registration Fees
.: Registration Fees

Registration Fees for Foreign Nations

Before July,30th,2017 
 Student participants: 250 US $
 Non-student participants: 300 US $

Late Registration (On Site)
 Student participants: 350 US $
 Non-student participants: 400 US $