این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا می توان بدون ارائه مقاله در کنگره شرکت کرد؟
بله - در صورت پرداخت هزینه های مربوطه می توان بدون ارائه مقاله در کنگره شرکت کرد.