این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1هر نویسنده چند مقاله می تواند در کنگره ارائه دهد؟
هر پژوهشگر حداکثر می تواند سه مقاله به عنوان نویسنده اول ثبت نام کند. نویسنده دوم یا مراتب بعدی، محدودیتی ندارد.