این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا هزینه ثبت نام پژوهشگران پسادکتری مشابه با دانشجویان است؟
 بله. پژوهشگران پسادکتری به شرط استخدام نبودن در سازمان های دولتی و ارائه مدارک لازم دال بر اشتغال در دوره پسادکتری، می توانند با پرداخت هزینه ثبت نام دانشجویی (با ارائه مقاله یا بدون مقاله) در کنگره علوم خاک شرکت نمایند.