این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
اطلاع رسانی > پرسش هاي متداول >
.: پرسش هاي متداول

ردیف پرسش
1آیا مقاله مروری در کنگره علوم خاک پذیرفته می شود؟
 نظر به ضرورت حفظ کیفیت مقالات و انتشار یافته های تحقیقاتی محققان خاکشناسی، کنگره خاک از پذیرش مقالات مروری معذور می باشد.