این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
درباره کنگره > ساختار سازمانی کنگره >
.: ساختار سازمانی کنگره

رئیس کنگره (آقای دکترسید محمود مدرس هاشمی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان)
دبير کنگره (آقای دکتر محمد علی حاج عباسی)
دبير علمی کنگره (آقای دکتر حسين شريعتمداری)
کارگاههای آموزشی (خانم مهندس تاجیک)
دبیر اجرائی کنگره (آقای دکتر محمد شایان نژاد)
کميته اسکان (آقای مهندس شاه سنائی و خانم مهندس مسعودی)
کميته تغذيه (مهندس )
کميته جذب حامي (آقایان مهندس عرب زادگان و بیدکی)
غرفه ها (آقایان مهندس عرب زادگان و بیدکی)
کمیته پذیرش (خانمها دکتر خیامیم، صفاری، ساعدی و شاهرخ)
کمیته آثار هنری و فرهنگی (خانمها مهندس صفاری و توانائی و بنی طالبی)
کمیته فرهنگی و فوق برنامه(خانم مهندس سعادتی)
کميته تشريفات و روابط عمومی (آقای دکتر سپهر نيا)
کميته تدارکات (آقايان کمالی، حسن پور و شاه سنائی)
امور بین الملل کنگره (خانم دکتر خلیلی)
سايت و رايانه (خانمها مهندس بيابانکی و مولائی و آقای مهندس اباذری)
دبیرخانه (خانم دکتر حسینی)
بخش پذيرش و ارسال مقالات برای داوری (خانم مهندس علیدوست)
بخش امور دفتری کنگره (آقای مهندس عمادی)
سایت و گروه و کانال تلگرامی کنگره ( خانمها مهندس ساعدی و مهندس صفاری)