این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:
1 خرداد 1396 (آخرین مهلت ارسال مقالات تا 30 خرداد ماه تمدید شد.) 

آخرین زمان اعلام نتایج داوری:
  31 تیر 1396

آخرین مهلت ثبت نام نهایی:
15 مرداد 1396

زمان برگزاری کنفرانس:
6شهریور تا 8 شهریور 1396