این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
Home > محورهای کنگره
.: محورهای کنگره

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك:

مايکوريزا و کودهاي زيستي مايکوريزائي

تثبيت بيولوژيک نيتروژن و کودهاي زيستي مربوطه

کرم های خاکی و سايرجانوران خاکزي، ورمي کمپوست 

تنوع زيستي و فرايند هاي زيستی درخاک و ريزوسفر

 
فيزيك و حفاظت و روابط آب، خاك و گياه:

 بررسی معضلات فيزيکی خاک 

بيوفيزيک خاک در ريزوسفر

آلودگی­های غيرمتمرکز منابع خاک 

آب قابل استفاده خاک براي گياه 

چالش های فرونشست خاک

تراکم خاک و مکانيک رشد ريشه در خاک

مکانيسم­ها و فرآيندهای تخريب خاک

ارزيابی روش­های حفاظت خاک

مدلسازی فرسايش خاک و توليد رسوب

 

  شيمي و حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه:

اهميت شناخت کيفيت شيميائي خاك و آب

مطالعات خاکهاي اسيدی، آهکي،گچي و متاثر از نمک

فرايندهای شيميايي در ريزوسفر

برهم کنش گونه های محلول و کلوئيد های خاک

جايگاه کودهاي شيميايي در توليد

غني سازي زيستي و توليد محصولات سالم

بسترهاي كاشت در کشت­هاي گلخانه­اي

 
پيدايش و رده بندي خاك:

ارزيابي و آمايش سرزمين در كاربري بهينه خاكها

نقش تغييرات اقليمی بر خصوصيات خاك

  بررسی كاني شناسي، ميکرومرفولوژي، ژئومرفولوژي و کاربرد آنها خاکشناسی

   روشهای جديد نقشه برداري خاک

 

    آلودگي خاک:

ارزيابي خطرات آلودگي خاک بر سلامت انسان و محيط زيست

آلودگي کودی، فلزات سنگين و ترکيبات نفتي

انتقال املاح و مدلسازي آلودگي خاک

شناخت مکانيسم های پاکسازي آلودگي خاک

 

مديريت پايدار خاک:

حفظ و ذخيره كربن در خاك

مديريت زراعي خاك، خاك‌ورزي و خاكپوش

آبخيزداري و حفظ منابع خاك

فن آوري‌هاي نوين در علوم خاك

سنجش از دور و روشهاي غير تماسي

 

محورهای ويژه:

ريزگردها و چالش های مربوط به آن

سلامت زنجيره غذائی مرتبط با خاک

آمايش زمين و جايابی گلخانه ها

اخلاق و مسائل اجتماعي در حفاظت منابع خاک

قوانين و استانداردهاي کودهاي آلي، زيستي و شيميايي خاك

اقتصاد و مسائل حقوقي مربوط به خاک