این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 نقشه دانشگاه صنعتی اصفهان :


جشنواره هنری:
 
Home > هزينه ها
.: هزينه ها

هزینه های ثبت نام شرکت کنندگان در کنگره:

  • غير دانشجو با يک مقاله:
         عادی:                2/000/000 ریال
         اعضای انجمن:   1/600/000 ریال


  • دانشجو با يک مقاله:
         عادی:            1/300/000 ریال
         اعضای انجمن : 1/000/000 ریال

  • برای مقاله دوم به هزینه های فوق 50% و برای
  • هر مقاله بيش از آن 30% اضافه مي گردد
  • همراهان : 1/500/000 ریال